Saturday, October 30, 2010

BAB YA IDOFAH

-Abu Jaafar akan menghidupkan (membariskan) huruf YaIdofah (ي) yang sukun (ﹿ) apabila bertemu dengan huruf hamzah Qato’(ﺀ) samaada:

a)Hurufhamzah (ﺀ) tersebut berbaris atas ﹷ

أَعْلَمإِنِّي dibaca أَعْلَمإِنِّيَ


b)Hurufhamzah (ﺀ) tersebut berbaris bawah ﹻ

كُنْتُمْإِنْبَنَاتِي dibaca كُنْتُمْإِنْبَنَاتِيَ


c)Hurufhamzah (ﺀ) tersebut berbaris depan ﹹ

أُعِيذُهَاإِنِّي dibaca أُعِذُهَاّإِنِّيَ


DalambabYaIdofah, Imam YaakubakanmembacasepertiriwayatHafsiaitudisukunkan (ﹿ); tidaksepeririwayat Abu ‘Amru yang membariskan (ﹹﹻﹷ)-samaadahurufhamzahQato’ tersebutberbarisatas (ﹷ), bawah (ﹻ) ataudepan (ﹹ).

Contoh:
أَعْلَمُإِنِّيَ , إِنْبَنَاتِي, أُعِيذُهَاإِنِّي

No comments:

Post a Comment