Wednesday, October 27, 2010

BAB HAMZAH MUFRAD

1 -Abu Jaafar akan mengibdalkan huruf hamzah (ء) sama ada huruf hamzah (ء) tersebut terletak atas wazan fa (ف) fe’el atau ‘ain (ع) fe’el atau lam (ل) fe’el.

Contoh:
fa fe’el: ( يؤمنون) dibaca ( يومنون )
‘ain fe’el: (البأس) dibaca (الباس )
Lam fe’el: (جئت) dibaca (جيت )

-Sekiranya huruf hamzah berbaris atas (fathah) dan huruf sebelumnya berbaris depan (dhommah) , maka huruf hamzah akan diibdalkan menjadi huruf wau (و).

Contoh:
i) ( يؤيد ) dibaca ( يويد)
ii) (يؤلف ) dibaca (يولف)
iii) (مؤجل) dibaca (موجل)
iv) (مؤذن )dibaca (موذن)
*Abu Jaafar akan mengibdalkan hamzah mufrad pada kalimah-kalimah di atas dimana sahaja didalam al-quran.-Sekiranya huruf hamzah berbaris atas (fathah) dan huruf sebelumnya berbaris bawah (kasrah) , maka diibdalkan hamzah mufrad menjadi huruf ya (ي).
Contoh:
i) (قرئ ) dibaca (قري) = surah al-A’raf dan al-Insyiqaq
ii) (استهزي) dibaca (استهزى ) = surah al-An’am, ar-Ra’du dan al-Anbiya’
iii) (ناشئة) dibaca (ناشية) = surah al-Muzammil
iv) (رئاء ) dibaca (رياء) = surah al-Baqarah, an-Nisa’, dan al-Anfal
v) (لنبوئنهم )dibaca (لنبوينهم) = surah an-Nahl dan al-Ankabut)
vi) (لنبطئن ) dibaca (لنبطين) = surah an-Nisa’
vii) (شانئك ) dibaca (شانيك) = surah al-Kauthar
viii) (خاشئا ) dibaca (خاشيا) = surah al-Mulk

2 -Imam Yaakub akan membaca dengan hamzah setiap apa yang diibdalkan oleh riwayat Susi iaitu membaca secara tahqiq pada hamzah mufrad.

Contoh: ( البأس ) ( جئت ) ( يؤمنون )

*Begitu juga kalimah-kalimah berikut yang terdapat di dalam al-Quran, Imam Abu Jaafar akan membaca dengan ibdal, manakala Imam Yaakub akan membaca dengan tahqiq :

i) ( خاطئة )ataupun ( الخاطئة )= dibaca ( الخاطية , خاطية )
ii) (ملئت ) = dibaca (مليت)
iii) ( مئتين ) atau ( مئة ) = dibaca ( ميتين )atau ( مية )
iv) (فئة) , (فئتين),( فئتين) = dibaca ( فيتين ) , ( فيتان ) , ( فية)


*Kalimah di bawah ini adalah huruf hamzahnya dihazaf (dibuang) dan digantikan dengan huruf mad yang sesuai dengan barisnya pada seluruh al-Quran.
i) ( مستهزءون ) dibaca ( مستهزون ) dan kalimah yang seumpama dengannya seperti الصائبون ) (مالكون ) ( متكئون )).
ii) ( متكئا ) ( تطئو ) ( يطئو ) juga dihazafkan huruf hamzahnya.
iii) ( مستهزئين ) ( متكئين ) ( خاطئين ) ( الخاطئين ) juga dihazafkan huruf hamzahnya.


MOHD HAFSAN BIN ISMAIL
M101181619

No comments:

Post a Comment